یکشنبه 6 اسفند 1402  

بخشنامه ها

واحد بازنشستگی.

1.ایجاد هماهنگی با مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری استان در برقراری و تائید کلیه احکام مربوط به بازنشستگان
2.بررسی کارکنان ستادی در شرف بازنشستگی و صدور ابلاغ مانده مرخصی آنان حدود یک سال قبل از تاریخ بازنشستگی و مکاتبات مربوطه
3.صدور ابلاغ بازنشستگی
4.صدور مجوز ابلاغ بازنشستگی پیش از موعد و مشاغل سخت و زیان آور
5.انجام مراحل صدور حکم بازنشستگی (یا از کارافتادگی)
6.انجام مراحل صدور حکم اصلاح حقوق بازنشستگی
7.انجام مراحل صدورحکم قطع حقوق بازنشستگی
8.پیگیری امور مربوط به متوفیان شاغل و بازنشسته اعم از بیمه عمر و کمک هزینه فوت و...
9.انجام مراحل صدور حکم برقراری حقوق وظیفه وراث
10.انجام مراحل صدور حکم اصلاح تعداد وراث
11.انجام مراحل رسیدگی به درخواست بازنشستگی مشمولین قانون تامین اجتماعی  
12. انجام مراحل انتقال  و واریز کسور بازنشستگی کارمندان شاغل
13. انجام مراحل مربوط به درخواست بازخرید سنوات خدمت شاغلین
14. بررسی سالیانه فرم های عائله مندی بازنشستگان
15.انجام مکاتبات درخصوص صدور گواهی اشتغال و حضور در منطقه جنگی درخصوص بازنشستگان
16.اجرای قوانین ومقررات جاری وحاکم درخصوص بازنشستگی کارکنان و تلاش در اجرای صحیح وسریع قوانین ومقررات درمورد بازنشستگان
17.انجام مکاتبات لازم در مورد بازنشستگان
18.انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق