یکشنبه 6 اسفند 1402  

شرح وظایف

رئیس اداره منابع انسانی.

شرح وظایف
 1. تدوین برنامه عملیاتی سالیانه حوزه منابع انسانی براساس برنامه استراتژ‍یک دانشکده
 2. برنامه ریزی برای پیاده سازی خط مشی های اجرایی سیاست های منابع انسانی ابلاغی از وزارت متبوع
 3. برنامه ریزی جهت اعلام نیازهای نیروی انسانی دانشکده به وزارت متبوع جهت اخذمجوز بکارگیری نیروی انسانی
 4. برنامه ریزی و سیاست گذاری در خصوص ساماندهی نیروهای قراردادی
 5. برنامه ریزی به منظور بکارگیری ساز و کارهای نوین آموزشی کارکنان و مدیران
 6. تهیه و تنظیم شیوه نامه و دستورالعمل های اداری لازم جهت ارائه به مسئولین ذی ربط و ابلاغ آن به کلیه واحدها
 7. نظارت بر مهیا سازی سازوکارها و تدوین شیوه نامه برگزاری آزمون استخدامی و آگهی مربوط
 8. نظارت بر انجام امور استخدام و صدور احکام کارکنان غیر هیئت علمی و اعضاء هیئت علمی
 9. نظارت بر انجام امور اداری مشمولین قانون خدمت پزکان و پیراپزشکان
 10. نظارت بر انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت خدمت کارکنان دارای شرایط لازم
 11. نظارت برانجام امور مربوط به انتقال،مرخصی،ماموریت،ارزشیابی وصدور و تمدیداحکام استخدامی وقراردادهاو...
 12. نظارت بر جذب نیروی انسانی غیرهیئت علمی و اعضای هیئت علمی