یکشنبه 6 اسفند 1402  

شرح وظایف

اداره حقوق و دستمزد.

ـ صدور احکام افزایش ضریب سالیانه

ـ صدور احکام ارتقا، طبقه 

ـ صدور احکام ارتقا، رتبه

ـ صدور احکام تغییر عنوان

ـ صدور احکام لحاظ مدرک تحصیلی

ـ صدور احکام برقراری یا حذف فوق العاده سختی کار،نوبت کاری و... 

ـ انجام مکاتبات مربوطه
abadanums.ac.ir