یکشنبه 6 اسفند 1402  

شرح وظایف

واحد بازنشستگی.

ـ ایجاد هماهنگی با مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری استان در برقراری و تائید کلیه احکام مربوط به بازنشستگان
ـ بررسی پرونده کارکنان در شرف بازنشستگی و صدور ابلاغ مانده مرخصی آنان حدود یک سال قبل از تاریخ بازنشستگی
ـ صدور ابلاغ بازنشستگی
ـ صدور مجوز ابلاغ بازنشستگی پیش از موعد و مشاغل سخت و زیان آور
ـ انجام مراحل صدور حکم بازنشستگی (یا از کارافتادگی)
ـ انجام مراحل صدور حکم اصلاح حقوق بازنشستگی
ـ انجام مراحل صدورحکم قطع حقوق بازنشستگی
ـ پیگیری امور مربوط به متوفیان شاغل و بازنشسته اعم از بیمه عمر و کمک هزینه فوت و...
ـ انجام مراحل صدور حکم برقراری حقوق وظیفه وراث
ـ انجام مراحل صدور حکم اصلاح تعداد وراث
ـ انجام مراحل رسیدگی به درخواست بازنشستگی مشمولین قانون تامین اجتماعی  
ـ انجام مراحل انتقال  و واریز کسور بازنشستگی کارمندان شاغل
ـ انجام مراحل مربوط به درخواست بازخرید سنوات خدمت شاغلین
ـ بررسی سالیانه فرم های عائله مندی بازنشستگان
ـ انجام مکاتبات درخصوص صدور گواهی اشتغال و حضور در منطقه جنگی درخصوص بازنشستگان
ـ اجرای قوانین ومقررات جاری وحاکم درخصوص بازنشستگی و تلاش در اجرای صحیح وسریع قوانین ومقررات درمورد بازنشستگان
ـ انجام مکاتبات لازم در مورد بازنشستگان
abadanums.ac.ir