یکشنبه 6 اسفند 1402  

شرح وظایف

اداره ارزیابی عملکرد کارکنان.

ـ دریافت آخرین دستورالعملهای ارزشیابی و ارزیابی عملکرد از وزارت متبوع واطلاع‌رسانی به مسئولین مربوطه واحدهای دانشکده

ـ مطالعه و تجزیه و تحلیل بخشنامه ها و دستورالعملهای اجرائی ارزیابی عملکرد

ـ همکاری و ارائه راهنمائی های لازم در تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران

ـ تهیه و تکثیر فرمهای ارزشیابی ، نظارت و اجرای فرایند ارزیابی عملکرد دانشکده و واحدهای تابعه و احصاء فرمهای تکمیل شده

ـ رسیدگی به شکایات واصله در خصوص  اعتراض به نتایج  ارزشیابی پایان سال

ـ امور مربوط به مرخصی و استعلاجی

ـ بررسی سامانه حضور غیاب و ارزیابی عملکرد و ارائه گزارش های مربوطه

ـ انجام مکاتبات مربوطه

ـ انجام مکاتبات و صدور احکام ماموریت آموزشی،مرخصی بدون حقوق،استعلاجی و...
abadanums.ac.ir