یکشنبه 6 اسفند 1402  

بخشنامه ها

لیست.

 بخشنامه رعایت صدور ابلاغ انشایی و احکام کارگزینی

     افزایش ضریب سالیه  97 اعضای هیات علمی

     افزایش ضریب سالیه 97 کارکنان قراردادی
 
    بخشنامه افزایش ضریب سالیه 97 

     عدم امکان گذراندن دوره های آموشی کارمندان در حال استفاده از استعلاجی 

     نحوه صدور حکم مامورت جهت اعزام کارشناسان بهداشت محیط و مبارزه با بیماریها

     افزایش ضریب کارکنان قراردادی سال96

      تکمیل اطلاعات کارکنان در سیستم پرسملی آذرخش

      بازخرید ذخیره مرخصی 

       تغییر مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه
 
     چگونگی اعمال بندهای(ج-ز-ط-ح)مندرج در ماده9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری

      استفاده از یک مقطع بالاتر تحصیلی جهت رزمندگان 
        
      گواهی تایید مقامات ذیصلاح صادر کننده خدمت در جبهه
    
     برقراری فوق العاده سختی شرایط محیط کار کارکنان پزشک خانواده(بیمه روستای)

     لغو دوره آموزشی زیر یکسال با عناوین کمک بهیاری و ...

      مبلغ سایر سال 96 کارکنان قرارداد کار معین معادل سال 95