یکشنبه 6 اسفند 1402  

شرح وظایف

واحد آمار.

ـ جمع آوری اطلاعات آماری در سطح واحدهای تابعه
ـ تهیه گزارشات دوره ای
ـ کنترل و بررسی فرآیندها جمع آوری دادها از نظر صحت و دقت
ـ تهیه آمار و نمودارهای مقایسه ای ماهیانه و سالیانه
ـ تهیه سالنامه آماری منابع انسانی دانشکده
ـ انجام مکاتبات اداری مرتبط
ـ به روز نمودن سامانه های مربوطه
ـ بررسی پرونده های کارکنان بلحاظ ارتقاء تبه و طبقه شغلی
ـ انجام امور مربوط به لحاظ مدرک و تغییر عنوان شغلی
ـ بررسی فرم های فوق العاده سختی مشاغل سخت و زیان آور
ـ تجمیع مستندات و بارگذاری در سامانه برنامه عملیاتی و شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد کارکنان
ـ بروزرسانی پورتال اداره منابع انسانی
ـ بررسی و بروز رسانی سامانه نیروهای شرکتی
abadanums.ac.ir