یکشنبه 6 اسفند 1402  

شرح وظایف

واحد استخـدام.

ـ تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی 

ـ تغییر وضع کارکنان رسمی آزمایشی به رسمی قطعی 

ـ انجام کلیه امور مربوط به مشمولین طرح نیروی انسانی 

ـ انجام کلیه مربوط به پیام آوران بهداشت

ـ مطالعه و اجرای قوانین و مقررات

ـ انجام امور مربوط به نقل و انتقالات

ـ صدور احکام مربوطه

ـ تشکیل پرونده و انجام کلیه مکاتبات مربوط به نیروهای جدید الاستخدام

ـ پیگیری اخذ مجوز استخدامی از سازمان های ذیربط برگزاری آزمونهای استخدامی و اعلام  نتایج انجام امور مربوط به استخدام کارکنان
abadanums.ac.ir