یکشنبه 6 اسفند 1402  

شرح وظایف

بایگان امور اداری.

ـ کنترل و بایگانی نامه های وارده به بایگانی جهت قرار دادن در پرونده ها اداری و پرسنلی
ـ نظارت بر تحویل و دریافت پرونده ها از قسمتهای مختلف
ـ ثبت نامه های وارده در سیستم اتوماسیون اداری و ارجاع به واحدها
ـ ثبت نامه ها و پرونده ها در دفاتر بایگانی
ـ تحویل گرفتن پرونده و نامه ها از دبیرخانه و بررسی شماره صادره
ـ ویرایش پرونده های وارده به بایگانی
ـ جستجوی پرونده ها در سیستم رایانه ای و دفاتر بایگانی
ـ برگ شماری و شماره گذاری پرونده های وارده به بایگانی
ـ جابجایی پرونده های وارده در بایگانی و طبقه بندی آنان براساس کد گذاری
ـ بایگانی نمودن کلیه برگه های وارد در بایگانی و جابجا نمودن آنان در پرونده های مربوط
ـ تعویض زونکن های فرسوده و پشت نویسی پرونده ها و زونکن ها
ـ تشکیل پرونده های طرحی،راکد پرسنلی و اداری و خروجی(بازنشسته و ... )

abadanums.ac.ir